PHÒNG HỌP ẢO

Phòng họp ảo (dùng để: họp, giảng bài, đào tạo trực tuyến qua mạng Internet)
Bạn có thể tham gia dự họp, nghe giảng và thảo luận (nếu được mời hoặc phòng họp để ở chế độ công khai) mời bạn vào các phòng họp với đường link sau:
Comments