TRANG CHỦ‎ > ‎

CỰU HS LÀ LIỆT SỸ

TRƯỜNG THPT A THANH LIÊM

NHỮNG GIÁO VIÊN , HỌC SINH THÂN YÊU CỦA NHÀ TRƯỜNG

ĐÃ HY SINH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC

 

 

* Thầy giáo Đặng văn Cấp     Sinh năm?                               Hy sinh 1972

 

XÃ THANH BÌNH

1. Lê Đại Chiến                       Sinh năm1950                         Hy sinh ?                                 Học sinh khóa 1966 - 1969

2. Nguyễn Văn Giáo               Sinh năm1959                         Hy sinh 1979                           Học sinh khóa 1975 - 1978

3. Nguyễn Văn Giỏi                Sinh năm 1953                        Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1967 - 1970

4. Lại Văn Phú                        Sinh năm 1957                        Hy sinh 1978                           Học sinh khóa 1974 - 1977

 

XÃ THANH HẢI

1. Nguyễn Văn Bình               Sinh năm 1954                        Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1969 - 1972

2. Trần Văn Đình                    Sinh năm 1949                        Hy sinh 1973                           Học sinh khóa 1966 - 1969

3. Trịnh Văn Hoa                    Sinh năm 1953                        Hy sinh 1978                           Học sinh khóa 1970 - 1973

4. Đặng Văn Hùng                  Sinh năm 1954                        Hy sinh 1973                           Học sinh khóa 1970 - 1973

5. Nguyễn Hồng Kỳ               Sinh năm 1956                        Hy sinh 1975                           Học sinh khóa 1970 - 1973

6. Nguyễn Trọng Lượng         Sinh năm 1954                        Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1968 - 1971

7. Trần Văn Nghĩa                  Sinh năm ?                              Hy sinh 1976                           Học sinh khóa 1967 - 1970

8. Dương Mạnh Thắng           Sinh năm 1956                        Hy sinh 1978                           Học sinh khóa 1971 - 1974

9. Trịnh Văn Tiến                   Sinh năm 1955                        Hy sinh 1978                           Học sinh khóa 1970 - 1973

10. Phạm Bá Xứng                 Sinh năm ?                              Hy sinh 1969                           Học sinh khóa 1965 - 1968

 

XÃ THANH HƯƠNG

1. Nguyễn Viết Chi                 Sinh năm1948                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1964 - 1967

2. Nguyễn Hồng Huân            Sinh năm1954                         Hy sinh 1974                           Học sinh khóa 1971 - 1974

3. Trần Văn Khoan                 Sinh năm1948                         Hy sinh 1968                           Học sinh khóa 1965 - 1968

4. Nhiếp Văn Ninh                  Sinh năm1952                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1965 - 1968

5. Trần Văn Sỹ                        Sinh năm1948                         Hy sinh 1969                           Học sinh khóa 1964 - 1967

6. Đặng Thanh Thuyết            Sinh năm1953                         Hy sinh 1971                           Học sinh khóa 1968 - 1971

7. Trần Văn Ưu                       Sinh năm1951                         Hy sinh 1970                           Học sinh khóa 1965 - 1969

 

XÃ THANH LƯU

1. Đào Quang Điềm                Sinh năm1955                         Hy sinh 1975                           Học sinh khóa 1967 - 1970

2. Nguyễn Xuân Hùng            Sinh năm1949                         Hy sinh 1975                           Học sinh khóa 1967 - 1970

 

XÃ THANH NGHỊ

1. Nguyễn Thế Hòa                Sinh năm 1954                        Hy sinh 1975                           Học sinh khóa  1968 - 1971

2. Nguyễn Văn Liêm               Sinh năm 1951                        Hy sinh 1972                           Học sinh khóa  1966 - 1969

3. Đinh văn Tho                      Sinh năm1950                        Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1966 - 1969

 

XÃ THANH PHONG

1. Nghiêm Xuân Cát               Sinh năm1950                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1966 - 1969

2. Cao Xuân Hận                    Sinh năm1954                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1969 - 1972

3. Hoàng Văn Hải                   Sinh năm1965                         Hy sinh 1985                           Học sinh khóa 1979 - 1982

4. Nghiêm Xuân Huấn            Sinh năm1951                         Hy sinh 1975                           Học sinh khóa 1966 - 1969

5. Phạm Văn Nam                   Sinh năm1950                         Hy sinh 1973                           Học sinh khóa 1966 - 1969

 

XÃ THANH TÂM

1. Doãn Thanh Hải                 Sinh năm1953                         Hy sinh 1975                           Học sinh khóa 1968 - 1971

2. Lê Văn Hùng                      sinh năm 1955                         Hy sinh ?                                 Học sinh khoá 1970 - 1973

3. Phạm Thương Kiếm           Sinh năm1950                         Hy sinh 1969                           Học sinh khóa 1966 - 1969

4. Nguyễn Quang Phúc           Sinh năm1954                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1969 - 1971

5. Nguyễn Hồng Sinh             Sinh năm1958                         Hy sinh 1985                           Học sinh khóa 1974 - 1977

6. Bùi Văn Vinh                      Sinh năm1958                         Hy sinh 1978                           Học sinh khóa 1974 - 1977

 

XÃ THANH TÂN

1. Lại Sơn Cao                        Sinh năm1946                         Hy sinh 1967                           Học sinh khóa 1965 - 1968

 

XÃ LIÊM CẦN

1.Nguyễn Thanh Hải              Sinh năm1958                         Hy sinh 1980                           Học sinh khóa 1974 - 1977

2. Vũ Tiến Huỳnh                   Sinh năm1950                         Hy sinh 1973                           Học sinh khóa 1966 – 1969

3. Nguyễn Ngọc Sơn              Sinh năm1956                         Hy sinh 1983                           Học sinh khóa 1973 - 1976

4.Đinh Hoàng Sinh                 Sinh năm1959                         Hy sinh 1979                           Học sinh khóa 1973 - 1976

5. Nguyễn Văn Tăng              Sinh năm1952                         Hy sinh 1971                           Học sinh khóa 1966 - 1969

6. Trần Văn Thuận                  Sinh năm1952                         Hy sinh 1973                           Học sinh khóa 1966 - 1969

7. Hà Văn Tĩnh                       Sinh năm1960                         Hy sinh 1979                           Học sinh khóa 1975 - 1978

8. Nguyễn VănTrinh               Sinh năm1950                         Hy sinh 1973                           Học sinh khóa 1966 - 1969

 

XÃ LIÊM SƠN

1. Đỗ Tiến Chi                        Sinh năm1950                         Hy sinh 1971                           Học sinh khóa 1965 - 1969

2. Đỗ Quyết Chiến                  Sinh năm1948                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1965 - 1969

3. Đỗ Trung Hòa                     Sinh năm1955                         Hy sinh 1979                           Học sinh khóa 1969 - 1972

4. Phạm Đức Hộ                     Sinh năm1954                         Hy sinh 1979                           Học sinh khóa 1968 - 1971

5. Phạm Văn Khang                Sinh năm1952                         Hy sinh 1974                           Học sinh khóa 1971 - 1974

6. Ngô Văn Lục                      Sinh năm1955                         Hy sinh 1974                           Học sinh khóa 1968 - 1971

7. Đỗ Tiến Sửu                       Sinh năm1949                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1965 - 1969

8. Hoàng Văn Sinh                 Sinh năm1948                         Hy sinh 1970                           Học sinh khóa 1965 - 1969

9. Đỗ Văn Tư                          Sinh năm1953                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1970 - 1973

 

XÃ LIÊM THUẬN

1. NguyÔn V¨n LuËn               Sinh năm1966                         Hy sinh 1985                           Học sinh khóa 1980 – 1983

2. Nguyễn Văn Thiện             Sinh năm1959                         Hy sinh 1979                           Học sinh khóa 1974 - 1977

3. Nguyễn Văn Tuân              Sinh năm1957                         Hy sinh 1979                           Học sinh khóa 1980 - 1983

 

XÃ LIÊM TIẾT

1. Lê Hồng Thịnh                    Sinh năm1946                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1968 - 1971

 

XÃ LIÊM TÚC

1. Nguyễn Hồng An               Sinh năm1953                         Hy sinh 1973                           Học sinh khóa 1968 - 1971

2. Nguyễn Ngọc Chấn           Sinh năm1959                         Hy sinh 1979                           Học sinh khóa 1974 - 1977

3. Bùi Văn Dũng                     Sinh năm1952                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1969 - 1972

4. Hà Huy Hoàng                    Sinh năm1953                         Hy sinh 1972                           Học sinh khóa 1968 - 1971

5. Đoàn Văn Kiểm                  Sinh năm1950                         Hy sinh 1975                           Học sinh khóa 1970 - 1973

6. Nguyễn Đức Lai                 Sinh năm1954                         Hy sinh 1973                           Học sinh khóa 1969 - 1972

7. Nguyễn Văn Oanh              Sinh năm1949                         Hy sinh 1970                           Học sinh khóa 1967 - 1970

8. Đỗ Văn Phượng                  Sinh năm1964                         Hy sinh 1986                           Học sinh khóa 1979 - 1982

9. Trịnh Quý Quỳnh               Sinh năm1951                         Hy sinh 1973                           Học sinh khóa 1966 - 1969

 

 

ċ
DANHSÁCHNHỮNGHỌCSINHTHÀNHĐẠT.doc
(45k)
Lại Văn Thiết GV THPT A Thanh Liêm,
07:00, 1 thg 11, 2010
ċ
NHỮNGHỌCSINHTHÂNYÊUCỦANHÀTRƯỜNG.doc
(38k)
Lại Văn Thiết GV THPT A Thanh Liêm,
07:00, 1 thg 11, 2010
Comments