• BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

 
 


 
 


BAN GIÁM HIỆU


 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Thầy Trần Ngọc Quyết

Ngày sinh: 22/01/1953

Quê quán: Cát Thành-Trực Ninh-Nam Định

ĐT: 0984972557

 

 

 

HIỆU PHÓ

Cô Lê Thị Hoa

Ngày sinh:02/05/1960

Quê quán: Liêm Thuận-Thanh Liêm-Hà Nam

ĐT: 0983519607

 

 

 

HIỆU PHÓ

Thầy Phạm Thiết Quảng

Ngày Sinh: 20/04/1966

Quê quán: Thanh Bình-Thanh Liêm-Hà Nam

ĐT: 0986108439

 


Comments