XEP LOAI NE NEP HKI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCH THPT A THANH LIÊM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP THI ĐUA VỀ NỀ NẾP HKI NĂM HỌC 2009-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T14

T15

T16

T17

T18

T19

Tổng

XL

đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKI

12A1

2

2

1

3

1

1

3

6

4

2

1

1

2

1

2

1

33

1

12A2

9

5

7

6

9

8

8

5

8

4

5

5

2

7

3

7

98

6

12A3

1

9

1

2

2

5

2

4

8

7

3

8

4

7

3

8

74

4

12A4

6

8

6

4

4

4

1

2

1

1

7

3

7

1

5

5

65

3

12B1

5

4

9

8

10

7

9

7

4

3

6

9

7

1

6

3

98

6

12B2

6

6

10

8

7

9

5

10

3

9

8

7

9

6

7

6

116

9

12B3

8

10

5

7

6

2

4

8

7

4

9

5

5

9

8

9

106

8

12B4

4

1

4

5

3

3

7

3

4

8

4

4

6

10

10

4

80

5

12B5

10

7

8

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

9

10

144

10

12C1

3

3

1

1

8

5

6

1

2

4

2

2

1

1

1

2

43

2

11A1

5

6

4

6

9

5

6

4

2

1

3

1

3

4

4

10

73

3

11A2

6

4

8

9

10

3

1

1

4

3

1

4

2

1

10

6

73

3

11A3

4

8

5

4

2

1

7

5

10

10

7

7

6

3

10

4

93

6

11A4

7

9

9

2

4

4

9

7

3

7

9

6

8

6

6

5

101

8

11A5

1

1

1

3

2

7

2

3

6

6

2

8

7

4

7

10

70

2

11A6

3

5

2

1

1

6

5

6

1

5

6

4

1

8

2

2

58

1

11A7

10

2

10

8

4

10

2

8

7

9

8

2

10

10

8

10

118

10

11A8

8

6

3

7

6

2

10

9

5

2

3

10

4

1

3

3

82

5

11A9

10

3

7

5

7

9

8

4

8

8

5

10

9

6

1

10

110

9

11A10

2

10

5

10

8

8

4

2

9

4

10

2

5

9

5

1

94

7

10A1

3

3

4

3

2

2

4

6

2

5

4

1

3

7

2

1

52

3

10A2

3

2

2

9

3

4

2

1

4

1

1

4

2

1

1

1

41

2

10A3

2

1

3

2

4

3

3

3

3

7

7

3

4

5

6

3

59

4

10A4

6

6

5

3

6

10

9

7

1

3

3

9

9

6

7

4

94

5

10A5

1

3

1

1

1

1

1

2

9

2

1

2

1

2

2

10

40

1

10A6

5

10

5

6

9

8

10

4

7

9

8

6

7

9

8

10

121

8

10A7

7

5

7

7

10

5

8

5

5

8

4

10

6

4

4

7

102

7

10A8

10

8

9

5

8

9

5

8

6

5

10

7

8

8

9

8

123

9

10A9

9

7

10

7

5

7

5

8

8

3

6

8

5

3

5

5

101

6

10A10

8

9

7

10

7

6

5

9

10

10

8

5

10

10

10

6

130

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tiêu chí XL nề nếp học kỳ I dựa vào XL của các tuần Từ T3 đến T19 trừ tuần 13

 

 

 

* T13 không đưa vào xếp loại vì có 2 ngày nghỉ HG cụm

 

 

 

 

 

 

 

 

       và cờ đỏ không thống nhất khi cho điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments