Tin đã đưa

Tin mới

KẾ HOẠCH hành động tháng Thanh niên năm 2010

Kết quả xếp loại thi đua về nề nếp học kỳ I năm học 2009-2010

Kết quả cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11

DANH SÁCH BÍ THƯ, LỚP TRƯỞNG , CỜ ĐỎ NĂM HỌC 2009-2010


Cơ cấu tổ chức

  • BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG:   Đ/c  Lại Văn Thiết
  • BAN THƯỜNG VỤ:

          1. Đ/c Lại Văn Thiết (CĐGV) Bí thư Đoàn trường, phụ trách chung

           2. Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn (CĐGV) – Phó Bí thư thường trực, phụ trách các HĐ phong trào

           3. Đ/c Nguyễn Thị Huyền (11A6) – Phó bí thư -Phụ trách phong trào văn hoá – văn nghệ

           4. Đ/c Hoàng Xuân Bính (CĐGV) – UV BTV- Trưởng ban tổ chức các hoạt động

           5. Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền (CĐGV) – UV BTV      -Trưởng ban Văn hoá-Văn nghệĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT A THANH LIÊM

(Nhiệm kỳ 2009-2010)

Thực hiện công văn hướng dẫn của BTV huyện đoàn Thanh Liêm, được sự nhất trí của ban chi uỷ nhà trường. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT A Thanh Liêm đã được tiến hành trong 2 buổi:

      Buổi trù bị: Chiều ngày 3/10/2009

      Buổi chính thức: Sáng ngày 4/10/2009

Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh ĐẠI HỘI


BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2010

Đ/c Lại Văn Thiết thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội

trình bầy dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động đoàn nhiệm kỳ 2008-2009

và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2009-2010


Anh Đỗ Thành Chung – PBT huyện đoàn phát biểu chỉ đạo ĐH

Thầy Phạm Thiết Quảng – P. Hiệu trưởng phát biểu tại ĐH


Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn – CĐGV phát biểu tham luận về vấn đề GVCN

Đại hội luôn sôi động với những tiết mục văn nghệ nhiều mầu sắc


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH THPT A THANH LIÊM

                 * * *                                             Ngày 15 tháng 10  năm 2009

        Số: 01 - TB/ĐTN                 

 THÔNG BÁO

V/v kiện toàn các ban và phân công nhiệm vụ

các ủy viên BCH Đoàn trường nhiệm kì 2009 - 2010

            Căn cứ vào:

            - Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

            - Kết quả Đại hội Đoàn Trường nhiệm kì 2009 – 2010 ngày 04 tháng 10 năm 2009;

            - Kết quả bầu cử Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường ngày 10 tháng 10 năm 2009.

            -Ban chấp hành Đoàn trường xin thông báo về việc thành lập các ban và phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí trong Ban chấp hành như sau:

I. TRONG BAN THƯỜNG VỤ:

            1. Đ/c Lại Văn Thiết Bí thư Đoàn trường, phụ trách chung

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Đoàn trường trước Chi ủy và Đoàn cấp trên.

- Nắm vững, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, pháp luật của nhà nước trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động của các ủy viên Ban chấp hành, các chi đoàn.

- Trực tiếp chủ trì công việc của Ban chấp hành và Ban Thường vụ, đề xuất những vấn đề quan trọng để Ban chấp hành và Ban Thường vụ thảo luận và quyết định; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của Ban chấp hành.

- Đảm bảo duy trì sinh hoạt đúng định kỳ của Ban chấp hành, Ban Thường vụ đúng nguyên tắc quy định của điều lệ Đoàn; chỉ đạo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác xây dựng Đoàn và phong trào thanh niên.

- Trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục, công tác tổ chức, công tác tham gia xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng bảo đảm sự đoàn kết thống nhất nội bộ. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban chấp hành và Đại hội đại biểu; chỉ đạo đại hội các liên chi đoàn, chi đoàn theo Điều lệ.

-Trưởng ban chỉ đạo học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.

- Chỉ đạo hoạt động của Chi đoàn Giáo viên

- Thay mặt Ban chấp hành, Ban Thường vụ duyệt và ký các văn bản của Ban chấp hành hoặc Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Quyết định và chịu trách nhiệm về thu chi tài chính của Đoàn trường.

            2. Đ/c Nguyễn Ngọc TuấnPhó Bí thư thường trực, phụ trách các HĐ phong trào

-Phụ trách công tác thi đua của Đoàn

- Cùng với Bí thư chỉ đạo các các hoạt động phong trào (thi đua học tập – rèn luyện, hội thi, văn nghệ, thể thao…) của Đoàn.

-Trưởng ban thi đua, quản lý nề nếp học sinh

-Phụ trách nội dung bảng tin của Đoàn.

            - Thay mặt Bí thư và Ban chấp hành làm việc với các tổ chức, cá nhân theo ủy quyền.

            -Toàn quyền sử lý các công việc của Đoàn khi Bí thư đi vắng, uỷ quyền.

            -Thường xuyên tham mưu  và báo cáo với Bí thư về kết quả công việc mà mình phụ trách.

            - Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Bí thư.

            3. Đ/c Nguyễn Thị HuyềnPhó bí thư

            -Phụ trách phong trào văn hoá – văn nghệ

            -Tham gia ban văn hoá – văn nghệ

            - Tham gia ban thi đua

            - Thực hiện việc chuyển các thông báo, triệu tập của Bí thư Đoàn trường đến các Bí thư chi đoàn, đội văn nghệ, đội cờ đỏ…

            -Thực hiện một số công việc khác do Bí thư phân công.

            4. Đ/c Hoàng Xuân Bính – UV BTV

            - Trưởng ban tổ chức các hoạt động

            - Tham mưu với Bí thư, BTV về kế hoạch, nội dung công việc khi tổ chức các hoạt động như: Mít tinh, lễ kỷ niệm, các hội thi VHVN-TDTT…

            - Phụ trách chính và cùng với các đ/c trong BTV lập kế hoạch chi tiết và chỉ đạo triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động.

            -Thực hiện một số việc khác theo sự phân công của Bí thư.

            5. Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền – UV BTV

            -Trưởng ban Văn hoá-Văn nghệ

            -Phụ trách việc thành lập và duy trì đội văn nghệ của nhà trường

            -Tham mưu cho Bí thư, BTV tổ chức các hội thi Văn hoá-Văn nghệ

            -Thủ quỹ  của  Đoàn.

II. CÁC BAN HOẠT ĐỘNG

1- Ban chỉ đạo phong trào: “ Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”:   

Gồm Các đ/c:-Đ/c: Lại Văn Thiết - Trưởng ban                              

  -Đ/c:Nguyễn Thị Hân  12A1                                 UV                              

  -Đ/c:Nguyễn Thị Hương  11A1                             UV                                

  -Đ/c: Nguyễn Minh Tuyền  10A1                          UV                                              

Chức năng: Chỉ đạo phong trào học tập của ĐV-TN, thành lập các câu lạc bộ môn học, cố vấn chuyên môn cho các hội thi về trí dục do Đoàn tổ chức. Thiết kế nội dung và chỉ đạo các chi đoàn thông qua các buổi SHCĐ thảo luận về PP học tập, học nhóm, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập,  hướng nghiệp…                                                                                                            

2- Ban thi đua, quản lý nề nếp:                                                                              

Gồm Các đ/c:-Đ/c  Nguyễn Ngọc Tuấn                       Trưởng ban                                 

  -Đ/c:Lại Ngọc Tiến                                              Phó Ban      

  -Đ/c Nguyễn Thị Huyền  11A6                             Phó ban                      

  -Đ/c:Lại Văn Thái   12A2                                              UV                              

  -Đ/c:Nguyễn Văn Long  11A9                              UV                              

  -Đ/c: Lại Phương Hoa 10A2                                 UV                                                        

Chức năng: Tổng hợp, đánh giá và xếp loại thi đua cho các chi đoàn theo tuần, tháng, học kỳ. Chỉ đạo, đôn đốc bí thư chi đoàn và đội cờ đỏ làm việc nghiêm túc trong việc chấm và tổng hợp điểm nề nếp. Cập nhật điểm và xếp loại thi đua lên bảng tin nhà trường. Thiết kế nội dung giáo dục ý thức, nề nếp cho ĐV-TN trong các buổi sinh hoạt chuyên đề.                                                     

3- Ban văn hoá - văn nghệ:                                                                            

Gồm Các đ/c:-Đ/c  Hoàng Thị Thu Hiền                      Trưởng ban                 

  -Đ/c: Thiệu Thị Thu                                            Phó ban      

  -Đ/c Nguyễn Kim Thanh  CĐGV                           Trợ lý                                         

  -Đ/c  Cao Thị Thoa   12B4                                   UV                              

  -Đ/c:Nguyễn Thị Huyền    11A6                           UV                                              

  -Đ/c: Đinh Thị Thuý  10A3                                  UV                                              

Chức năng: Phát hiện, tập hợp các nhân tố về Văn hoá, văn nghệ trong ĐVTN toàn trường: Hát, múa, nhảy, vẽ, thơ ca…. xây dựng đội văn nghệ nhà trường ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Thành lập các CLB năng khiếu: Múa, vẽ, nhảy…Chủ động kế hoạch tập luyện đội văn nghệ sẵn sàng phục vụ các buổi lễ của Đoàn, nhà trường. Tham mưu cho Bí thư, BTV tổ chức các hội thi VH-VN. Cùng với đ/c Tuấn chuẩn bị và đăng tải nội dung lên bảng tin theo kế hoạch hoạt động tháng.Cố vấn cho các chi đoàn thành lập đội văn nghệ, các đội thi VHVN.                     

4-Ban Tổ chức các hoạt động:                                                                               

Gồm Các đ/c:-Đ/c  Hoàng Xuân Bính                           Trưởng ban                 

  -Đ/c:Trương Minh Tâm                                       UV              

  -Đ/c:Nguyễn Minh Tuyền  10A1                           UV                              

  -Đ/c:Lê Thị Lệ Mỹ    11A2                                   UV                              

  -Đ/c: Nguyễn Thị Hân  12A1                                UV                              

Chức năng: Chủ động nội dung và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của BTV. Phối hợp với các ban khác tổ chức các hoạt động liên quan. Phụ trách liên hệ và thiết kế nội dung các buổi giao lưu với Đoàn TN các trường bạn. Phân công, điều động các đ/c trong  chi đoàn giáo viên tham gia các hoạt động của Đoàn trường khi cần.                                                                                       

5- Ban TDTT, trang trí khánh tiết và ANGT                                                            

Gồm Các đ/c:-Đ/c  Trương Minh Tâm                         Trưởng ban                 

  -Đ/c:Lại Ngọc Tiến                                              UV              

  -Đ/c:Lại Văn Thái 12A2                                       UV

  -Đ/c:Nguyễn Văn Long 11A9                               UV              

Chức năng; Phụ trách trang trí, khánh tiết cho Đại hội, các buổi mít tinh, lễ kỷ niệm. Chủ động tham mưu cho Bí thư, BTV tổ chức các hội thi về Thể dục thể thao. Cố vấn cho chi đoàn HS thành lập đội thể thao sẵn sàng tham gia các hội thi. Điều hành đội TNXK giữ gìn trật tự ATGT khu vực cổng trường.                                                                                                                                  

                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG       

                                                              BÍ THƯ                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                           Lại Văn Thiết                                        

 


Comments